QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN 
MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO
V/v Thăng cấp Hồng đai đệ III cấp Vovinam
-------------

- Căn cứ Quyết định của Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng v/v thành lập Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái ngày 31- 3 - 2010.
- Căn cứ khả năng võ thuật, đạo đức, công lao xây dựng và phát triển Môn phái 
Vovinam Việt Võ Đạo.
- Căn cứ quyền hạn, chức năng của Hội Đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái.
- Căn cứ văn bản đề nghị của các Võ sư HĐCQ Môn phái Vovinam
Quyết định :

Điều I: Nay vinh thăng cấp Hồng đai đệ III cấp Vovinam Việt Võ Đạo cho các Võ sư:
1/ Võ sư Võ Văn Tuấn, sinh năm 1951, đơn vị TPHCM
2/ Võ sư Nguyễn Tôn Khoa, sinh năm 1950, đơn vị TPHCM
3/ Võ sư Nguyễn Thị Cẩm Bình, sinh năm 1954,đơn vị San José, USA
4/ Võ sư Tô Văn Vượng, sinh năm 1954, đơn vị TPHCM.
5/ Võ sư Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1955, đơn vị TPHCM
6/ Võ sư Nguyễn Điền Dũng, sinh năm 1953, đơn vị tỉnh An Giang
7/ Võ sư Nguyễn Công Hóa, sinh năm 1953, đơn vị tỉnh Lâm Đồng
8/ Võ sư Lư Quang Đức, sinh năm 1953, đơn vị tỉnh Khánh Hòa.
9/ Võ sư Hoàng Tiến Đăng, sinh năm 1958, đơn vị tình Khánh Hòa.
10/ Võ sư Hà Tiến Độ, sinh năm 1953. đơn vị tỉnh Đồng Nai.
11/ Võ sư Cao Hải Bình, sinh năm 1955, đơn vị TPHCM.
Là các Huấn luyện viên Vovinam từ trước năm 1975 đến nay.

Điều II: Ông Chánh vụ Văn phòng và các tổ chức Vovinam Việt Võ Đạo trong và ngoài nước có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/5/2015

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2015
TM. HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN Chánh Chưởng Quản


Võ sư Nguyễn Văn Chiếu

Nơi nhận : 

- VP.Hội đồng Võ Sư Chưởng Quản.
- VP.Liên đoàn Vovinam VN 
- Các Võ sư có tên ở Điều I 
- Lưu/HS